เงื่อนไขการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในทุกการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเงื่อนไขในการเดินทางแต่ละเส้นทาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการเดินทางเส้นทางสาย EEC (กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพฯ - ชลบุรี)

1. ข้อกำหนดขณะโดยสาร

 • งดนำอาหารและเครื่องดื่มประเภทแก้วน้ำ ขวดน้ำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาต่างๆ ขึ้นบนรถโดยสารไฟฟ้าของ Nex Express เพื่อมิให้หกเลอะเทอะและส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
 • รถโดยสารไฟฟ้าออกตรงตามเวลา ผู้โดยสารกรุณาขึ้นรถก่อนรถออกอย่างน้อย 20 นาที
 • กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์ การเดินทางตามวันที่ - เวลา ที่ระบุในตั๋วโดยสารถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และไม่สามารถนำตั๋วโดยสารรอบเวลานั้น ๆ มาใช้เดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสาร ขนอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ สิ่งผิดกฎหมาย ขึ้นรถโดยสารไฟฟ้าตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก (พ.ศ.2522)
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทขึ้นรถหรือร่วมเดินทางไปด้วย ตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก (พ.ศ.2522)
 • ไม่อนุญาตให้ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่บนรถโดยสาร (กรณีดื่มสุรามาก่อนขึ้นรถ หากมีอาการมึนเมาจนอาจเป็นเหตุรบกวนผู้อื่นขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ)
 • กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง (ตาม พ.ร.บ.ขนส่ง/ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท)

2. ข้อกำหนดการนำสัมภาระติดตัวในวันเดินทาง

 • อนุญาตให้ผู้โดยสารนำกระเป๋าใบเล็ก หรือกระเป๋าพกพา และสิ่งของมีค่าพกติดตัวขึ้นรถได้หากเป็นกระเป๋าใบใหญ่ต้องซื้อที่นั่งเพิ่มเพื่อวางกระเป๋า
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของประเภทอาหารสด อาหารแช่ในน้ำแข็ง / อาหารมีกลิ่นแรงรบกวนต่อผู้โดยสารบนรถขึ้นรถโดยสารไฟฟ้า

3. การเลื่อนตั๋วโดยสาร

 • การเลื่อนตั๋วสามารถเปลี่ยนที่นั่ง / เปลี่ยนเที่ยวเวลา / เปลี่ยนวันเดินทาง และสามารถทำการเลื่อนตั๋วโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงตั๋ว ได้จำนวน 1 ครั้งเท่านั้น
 • การขอเลื่อนตั๋วโดยสาร สามารถเลื่อนได้ไม่เกิน 1 วัน และต้องระบุวัน - เวลาการเดินทางให้ชัดเจน
 • ผู้โดยสารต้องแจ้งการเลื่อนตั๋วก่อนถึงเวลาเดินทาง ไม่น้อยกว่า 24 ชม. (ดูจากวัน – เวลาเดินทางที่ระบุบนตั๋ว)
 • ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลเป็นบุคคลอื่นได้ในเที่ยววันและเวลา ต้องเป็นชื่อ-สกุลเดิมเท่านั้น
 • ผู้โดยสารไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางอื่นได้ ต้องเป็นเส้นทางเดิมเท่านั้น

4. การยกเลิกตั๋วโดยสาร

 • ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือคืนตั๋วโดยสาร ทุกกรณี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้บริการซื้อตั๋วโดยสาร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงื่อนไขการเดินทางเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ - โคราช)​


1. ข้อกำหนดขณะโดยสาร

 • งดนำอาหารและเครื่องดื่มประเภทแก้วน้ำ ขวดน้ำหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมึนเมาต่างๆ ขึ้นบนรถโดยสารไฟฟ้าของ Nex Express เพื่อมิให้หกเลอะเทอะและส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
 • รถโดยสารออกตรงตามเวลา ผู้โดยสารกรุณาขึ้นรถก่อนรถออกอย่างน้อย 20 นาที
 • กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์ การเดินทางตามวันที่-เวลา ที่ระบุในตั๋วโดยสารถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และไม่สามารถนำตั๋วโดยสารรอบเวลานั้นๆ มาใช้เดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสาร ขนอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ สิ่งผิดกฎหมาย ขึ้นรถโดยสาร
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทขึ้นรถหรือร่วมเดินทางไปด้วย (ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง)
 • ไม่อนุญาตให้ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่บนรถโดยสาร (กรณีดื่มสุรามาก่อนขึ้นรถ หากมีอาการมึนเมาจนอาจเป็นเหตุรบกวนผู้อื่นขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ)
 • กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง (ตาม พ.ร.บ. ขนส่ง / ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท)

2. การเลื่อนตั๋วโดยสาร

 • การเลื่อนตั๋วสามารถเปลี่ยนที่นั่ง / เปลี่ยนเที่ยวเวลา / เปลี่ยนวันเดินทาง / เปลี่ยนเส้นทาง หรือเปลี่ยนประเภทรถได้
 • สามารถทำการเลื่อนตั๋วโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารจากข้อ 1 ได้จำนวน 1 ครั้งเท่านั้น
 • การขอเลื่อนตั๋วโดยสาร สามารถเลื่อนได้ไม่เกิน 30 วัน
 • ลูกค้าต้องมาทำการเลื่อนตั๋วก่อนถึงเวลาเดินทาง ไม่น้อยกว่า 3 ชม. (ดูจากวัน-เวลา เดินทางที่ระบุบนตั๋ว)
 • กรณีเปลี่ยนประเภทรถโดยสารหากตั๋วโดยสารใหม่ มีราคาสูงกว่า ผู้โดยสารชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ตั๋วโดยสารใหม่ มีราคาต่ำกว่าตั๋วเดิม (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนราคาส่วนต่าง)

3. การยกเลิก หรือคืนตั๋วโดยสาร

3.1 การยกเลิก หรือคืนตั๋วโดยสารทำได้ 2 ช่องทาง คือ

 • ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ และสถานีขนส่งโคราชใหม่
 • ช่องทาง Online ของบริษัทฯ

3.2 เงื่อนไขการยกเลิก หรือคืนตั๋วโดยสาร

 • กรณีชำระค่าตั๋วโดยสารเป็นเงินสด ผู้โดยสารสามารถยกเลิก หรือคืนตั๋วโดยสารก่อนเวลาเดินทาง 3 ชม. และจะต้องเป็นการซื้อตั๋วโดยสารภายในวันเดียวกันเท่านั้น (ดูจากวัน-เวลา เดินทางที่ระบุบนตั๋ว)
 • กรณีชำระตั๋วโดยสารผ่านการโอนเงิน จะต้องกรอกแบบฟอร์มของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ จะทำการคืนเงินผ่านการโอนเงินเท่านั้นไม่สามารถรับคืนเป็นเงินสดได้

4. ข้อกำหนดการนำสัมภาระติดตัวในวันเดินทาง

 • บริษัทฯ กำหนดให้ผู้โดยสารสามารถมีสัมภาระโหลดไว้ใต้ท้องรถได้ไม่เกิน 2 ชิ้น / คน และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
 • กรณีน้ำหนักเกินที่กำหนด บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเป็นค่าระวางเพิ่ม โดยคิดเฉพาะส่วนที่น้ำหนักเกิน
 • เกณฑ์การคิดค่าระวาง จะเป็นมาตรฐานเดียวกับ บริการส่งพัสดุของทางบริษัทฯ
4.1 การนำสัมภาระไว้ใต้ท้องรถ
 • เจ้าหน้าที่ประจำชานชาลาประกาศแจ้งผู้โดยสาร นำกระเป๋าติดป้ายห้อยกระเป๋าเดินทาง ก่อนรถออก 15 นาที
 • ผู้โดยสารที่เดินทางตรวจแยกกระเป๋าที่ต้องการเก็บไว้ใต้ท้องรถ และกระเป๋าที่นำติดตัวไปบนรถ (นำกระเป๋าใบเล็กหรือสิ่งของมีค่าพกติดตัวขึ้นรถทุกครั้ง)
 • นำกระเป๋าที่ต้องการโหลดเก็บไว้ใต้ท้องรถ ส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการติดป้ายห้อยกระเป๋าเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่จะนำป้ายห้อยกระเป๋าเดินทาง ติดกับกระเป๋า และส่งไปเก็บใต้ท้องรถ และป้ายห้อยกระเป๋าเดินทาง อีกส่วนหนึ่งจะติดไว้กับตั๋วโดยสาร แล้วนำส่งคืนให้ผู้โดยสาร
 • ผู้โดยสารเก็บป้ายห้อยกระเป๋าเดินทาง อีกส่วนไว้เพื่อเป็นหลักฐานรับกระเป๋าสัมภาระเมื่อรถถึงจุดหมายปลายทาง
4.2 การนำสัมภาระขึ้นรถ
 • อนุญาตให้ผู้โดยสารนำกระเป๋าใบเล็ก หรือกระเป๋าพกพา และสิ่งของมีค่าพกติดตัวขึ้นรถได้ โดยนำเก็บไว้ที่ชั้นวางสัมภาระ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำสิ่งของผิดกฎหมาย วัตถุไวไฟ หรือสารก่อระเบิดอันตรายขึ้นรถโดยสาร
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (ตาม พรบ.กรมขนส่ง ห้ามนำสัตว์ทุกประเภทโดยสารบนรถสาธารณะ) ขึ้นรถโดยสาร
 • ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของประเภทอาหารสด อาหารแช่ในน้ำแข็ง / อาหารมีกลิ่นแรงรบกวนต่อผู้โดยสารบนรถ ขึ้นรถโดยสาร

5. สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร

ประเภทผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสาร หากใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ทุกกรณี โดยทุกสิทธิลดหย่อนสามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ที่จุดขายตั๋วเท่านั้นพร้อมแสดงหลักฐาน
1. พระภิกษุ แม่ชี
2. ผู้พิการ ที่เห็นเป็นประจักษ์  หรือคนพิการที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
3. คนตาบอดที่มีหนังสือรับรองจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
4. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ แต่งเครื่องแบบเดินทาง
5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการที่มีระเบียบระบุไว้ว่า มีสิทธิได้รับการลดค่าโดยสา

 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชทานการชายแดน
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1
 • ผู้ถือสมุดคู่มือประจำตัวครอบครัวทหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการสนาม
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 1

6. สิทธิลดหย่อนสำหรับเด็ก

 • เด็กมีส่วนสูงน้อยกว่า 90 ซม. เดินทางฟรี (นั่งตักผู้ปกครอง)
 • เด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 90 – 130 ซม. ซื้อตั๋วในอัตราราคาตั๋วเด็กตามอัตรากำหนดของบริษัทฯ (เด็กที่มีส่วนสูงมากกว่า 130 ซม. ขึ้นไป ซื้อตั๋วโดยสารอัตราปกติ)
Share :

Copyright 2021 NEX EXPRESS. All Rights Reserved.